Verše 2023

Sbor: Izajáš 30,15
Toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství."

Skupinka Cheb: Izajáš 62,3
Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. 

Modlitebníci: Jób 16,19
Nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. 20 Ať se mi přátelé posmívají, moje oko hledí v slzách k Bohu. 

Staršovstvo: 1. Samuelova 15,22
Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. 

Hospodářská rada: Římanům 6,11
Počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. 

Skupinka Horní Slavkov: Titovi 3,6
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, 7 abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. 

Skupinka Krajková u Kačírových: Žalm 84,13
Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! 

Malá besídka: Izajáš 30,18
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. 

Velká besídka: 1. Samuelova 3,9
Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 

Dorost: Zjevení Janovo 3,10
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. 

Zpěváci a hudebníci: Žalm 113,7
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!