Verše 2024

Sbor: Jonáš 2:8
Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám.

Stanice Cheb: Koloským 2:2
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; 3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Modlitebníci: 1. Tesalonickým 4:3
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.

Staršovstvo: Jóel 2:18
Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit.

Hospodářská rada: Zjevení Janovo 3:15
Vím o tvých skutcích; 

Skupinka Horní Slavkov: Jan 6:47
Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 

Skupinka Krajková u Kačírových: Zjevení Janovo 3:15
Vím o tvých skutcích 

Malá besídka: 1 Petrův 5:7
Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.

Velká besídka: Judův 1:20
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, 21 uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

Dorost: Efezským 2:8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 

Zpěváci a hudebníci: Izajáš 41:11
Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji.

Nový pastor: Římanům 13:10
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Vytvořte si webové stránky zdarma!